Srdečně Vás zveme 11. května 2024 na tradiční akci Spolu vyčistíme Labe. V 10 h ulice Na Pustině v Kolíně, za železničním přejezdem

Dlouhodobé cíle a vize

Podpoříme přeměnu Pivovarského rybníka na přírodní koupaliště. Zároveň s tím provedeme kompletní rekonstrukci přilehlého městského parku.

Zprovozníme páteřní cyklostezku podél Šembery z Liblic do Zahrad. Součástí bude podchod pod silnicí č. 12 a napojení na stávající síť cyklostezek.

Vybudujeme 8 kilometrů nových chodníků, čímž propojíme okrajové části Českého Brodu s centrem města. To znamená 2 kilometry každý rok!

Zlepšíme kvalitu života na sídlišti. Zapustíme do země velkoobjemové kontejnery na odpad a postavíme parkovací etáž pod basketbalovým hřištěm.

Opravíme postupně všechna sportovní a dětská hřiště, včetně těch ve Štolmíři a v Liblicích. A postavíme jedno nové!

Vrátíme do Českého Brodu lékaře zdravotnické záchranné služby.

mika-baumeister-VAymL4ot7Bs-unsplash_1

Bezpečnost

Bezpečnost je základním právem člověka a město zajištění tohoto práva musí mít ve svých prioritách. Toho může dosáhnout kombinací dvou přístupů, represe a prevence. Město si přímo zřizuje svou represivní složku, kterou je městská policie a musí pro její fungování zajistit dostatečné podmínky včetně dostatečného počtu strážníků, nové služebny, nového software či kvalitního kamerového systému. Již je na co navazovat, ale není možné usnout na vavřínech. Sice služebna byla přesunuta do přízemí druhé budovy úřadu a v dohledné době projde modernizací, ale to rozhodně není cílový stav. S Policií ČR se chceme domluvit na vybudování nové policejní stanice a tu stávající využít pro městskou polici. Dále musíme stále intenzivně se státní policií spolupracovat a apelovat na ně na naplnění tabulkových počtů jejich strážníků. Formou dobré spolupráce je například využívání kamerového systému, který se dále rozvíjí jako například nyní, kdy byly instalovány kamery v areálu městského parku a ZZN. Práce strážníků je mravenčí, nevděčná a nikdy nekončící, ale nesmí se v této práci ustat. Druhým pilířem na poli bezpečnosti je pak prevence. Chceme dále rozvíjet preventivní programy nejen na školách, pracovat s delikventními jedinci a též předcházet závadovému chování tipováním problémových míst, jejich monitorováním a případnou úpravou, aby k podobným nepravostem nedocházelo. Samostatnou kapitolou prevence je podpora organizovaného i neorganizovaného trávení volného času u dětí a mládeže, především pak sportu a kultury. Protože z celosvětových statistik jasně vyplývá, že čím více dětí je zapojeno do mimoškolních sportovních a jiných aktivit, tím méně dochází k páchání trestné činnosti dětmi a mládeží.

Školství a vzdělání

Zásadní prioritou je vzdělání našich dětí, kvalitní zázemí pro pedagogy a dostatek míst ve školách a školkách.

Naše město a celý náš region čeká další masivní bytová výstavba a s ní i příchod hlavně rodin s dětmi. To si vyžaduje mimo jiné i navýšení kapacit mateřských a základních škol. Výstavba nových škol a školek je časově i finančně velmi nákladná. Proto už nyní máme připravené projekty a zajištěné financování na dostavbu základní školy a novou budovu mateřské školy. Tyto projekty lze během příštího volebního období zrealizovat, avšak zároveň se musí začít připravovat další akce, mezi které patří nová školka v areálu bývalého cukrovaru a vznik školského campusu v areálu liblické střední školy. Zapomínat nebudeme ani na stávající školy, kde musí stále pokračovat zkvalitňování prostředí nejen pro výuku, ale též po vybudování dalších kapacit přeměna některých kmenových učeben zpět na odborné. Podporovat budeme též vznik dalších soukromých a neziskových subjektů v oblasti školství a péče o děti a mládež, převážně pak hlídací a adaptační skupiny.

taylor-flowe-4nKOEAQaTgA-unsplash-2
sven-brandsma-dGTCy98gq58-unsplash-2

Funkční doprava a parkování

Podporovat budeme především nemotorovou a pěší dopravu. Chceme zrealizovat nejen páteřní cyklostezku podél Šembery, ale též propojení na okolní obce a do blízké přírody. Zaměříme se na obnovu chodníků ve městě, které si to již opravdu zaslouží. Důležité téma je parkování motorových vozidel. Jednoznačný nedostatek parkovacích míst by měla pomoci řešit parkovací etáž pod dětským hřištěm na sídlišti. Naopak z náměstí nemůže být parkoviště a je potřeba hledat alternativy, kam vozidla vymístit. Hodláme pokračovat v opravách místních komunikací např. v ulicích Ruská, Jiřího Wolkera, Ve Staré Vsi, Za Rybníkem a dalších. Plynulosti dopravy ve městě pomůže vybudování kruhové křižovatky u ZZN, která vznikne v blízké budoucnosti. Ale zde nelze skončit! Připravíme k realizaci dokumentaci dalších dvou kruhových křižovatek, a to u Karmy a u Penny marketu. I tato místa se brzy mohou stát problémová. Nadále chceme pracovat na přípravě východního obchvatu města, i když nám je jasné, že tak velkou investiční akci není možné udělat během několika málo let.

Sociální služby a zdravotnictví

Chceme zpět lékaře na záchranku. Snahou vedení města bude vyčlenit finance na podporu platů lékařů tak, aby se pro ně práce na záchranné službě v Českém Brodě stala lukrativní. I když si musíme připustit, že obnovit opět něco, co bylo jednou zrušeno není snadné.

benyamin-bohlouli-e7MJLM5VGjY-unsplash-2


Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi přivítáme i nové členy se zájmem o zlepšení Českého Brodu.

ivan-bandura-Ac97OqAWDvg-unsplash_1

Voda a kanalizace

Nová intenzifikovaná čistička navýšila kapacitu celkem na 13,3 tisíce ekvivalentních obyvatel, což umožní další výstavbu v našem městě a napojování na kanalizační systém města. V rámci prací za necelých 30 miliónů korun byla osazena i nová dmychadla. Tím byl odstraněn hluk, který znepříjemňoval život některým liblickým občanům.

Životní prostředí

Pod životním prostředím si většinou představíme zeleň. Ano, plochy zeleně tedy míst se stromy, keři, nízkými rostlinami a trávníky budeme nadále zvětšovat a též kultivovat v souladu s návrhy zahradního architekta, jako je tomu u sokolovny. Významnou pozornost budeme věnovat pak zeleni v samotném centru města a v městském parku, v kterém dojde k revitalizaci a také k přeměně Pivovarského rybníka na koupací biotop. Též budeme pokračovat v zahájených projektech na propojení města s okolní krajinou včetně nových výsadeb podobně jako u cesty do Klučova. Město vlastní celkem kolem 900 ha lesa, o který je nutné pečovat dle zásad udržitelného rozvoje. Městské lesy jsou lesy produkční, ale i nadále budeme podporovat další funkce lesa, rozšiřovat bezzásahové zóny a opravovat cesty a pěšiny. Již nyní dokončujeme výměnu  veřejného osvětlení ze sodíkových výbojek na úsporné LED žárovky u všech svítidel. V odlehlých částech pak instalujeme svítidla na fotovoltaické panely. Tyto svítidla budou zabírat čím dál větší procento městského osvětlení, protože nechceme vypínat veřejné osvětlení kvůli ceně energií. Nové městské stavby budou budovány jako nízkoenergické či pasivní budovy a i na stávajících budeme i nadále hledat úspory energií formo zateplení, tepelných čerpadel či solárních panelů.

damian-barczak-s33zR6H33A4-unsplash_1
md-mahdi-lQpFRPrepQ8-unsplash_1

Sport a hřiště

Dynamicky se rozvíjející město Český Brod a přilehlé obce mají za následek kapacitně vyčerpaná sportoviště. Máme krásné areály jako je Kutilka, překrásný tenisový areál, nohejbalové dvorce, sportovní halu, Sokolovnu. Je potřeba volnočasové aktivity podporovat, rozvíjet a budovat nová místa pro mládež a rekreační sportovce.